Προκυρήξεις


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

     ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
                    ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ
         Τηλ.:2273030755 & φαξ: 2273032308

Αριθ.Πρωτ : 27/2011                                                ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ  15 – 09 – 11
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012


 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού
της Ε.Ο.ΠΕ , των Διεθνών Κανονισμών Πετοσφαίρισης , του εναρμονισμένου
με τους ν.2725/99 και του  Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης  και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.ΠΕ και της γενικης προκήρυξης αγωνιστικής περιόδου 2011 – 2012.                                   προκηρύσσουμε  

τα Πρωταθλήματα Ανδρών, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων,και Παγκορασίδων της ΤΕ ΕΟΠΕ Ν.Σάμου για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1Ο :  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠOΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                                                                                              
 Δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα Aνδρών - Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων και Παγκορασίδων έχουν οι παρακάτω ομάδες :

  1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
  2. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ
  3. ΕΡΜΗΣ ΣΑΜΟΥ
  4. ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
  5. ΛΑΙΛΑΨ ΧΩΡΑΣ
  6. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
  7. ΡΙΒΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ


ΑΡΘΡΟ 2Ο  :  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
                                        ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ      

Α) Το σύστημα διεξαγωγής του κάθε πρωταθλήματος θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή.

            1) Δεν θα διεξαχθεί κανένα πρωτάθλημα με συμμετοχή λιγότερων από 4 ομάδες , εκτός αν υπάρξει αίτημα από ένωση / ΤΕ για διεξαγωγή πρωταθλήματος με λιγότερες από 4 ομάδες, το οποίο θα εκτιμήσει η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ και αφού εξετάσει τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Ένωσης/ΤΕ. το εγκρίνει.        
            2)Σε κάθε περίπτωση θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία.
                           Σημείωση:Στο πρωτάθλημα Γυναικών θα γίνουν και αγώνες play-offs.
            3)ΤΑ πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις.
            Στην Α’ Φάση την ευθύνη οργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων θα έχει κάθε Τοπική Επιτροπή ή τριμελής Αγωνόδικη Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το ΔΣ/ΕΟΠΕ και σε κάθε ΤΕ θα διεξαχθεί πρωτάθλημα, το σύστημα διεξαγωγής του οποίου θα προταθεί από την Τ.Ε. και θα εγκριθεί από την ΚΕΠ/ΕΟΠΕ.
            4) Ο αριθμός των ομάδων που θα προκριθούν καθώς και το σύστημα διεξαγωγής της Β’Φάσης θα ανακοινωθεί από την ΚΕΠ/ΕΟΠΕ έγκαιρα. Την ευθύνη της διοργάνωσης των αγώνων της Β’ Φάσης θα έχει η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ.
            5) Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2011 – 2012, λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα, οι Ενώσεις ( και οι ΤΕ μετά από έγκριση της ΕΟΠΕ ) διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν τη διεξαγωγή αγώνων των τοπικών-περιφερειακών πρωταθλημάτων, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στους Κανονισμούς της ΕΟΠΕ, για θέματα διαιτησίας και μετακινήσεων ομάδων.
            6)Η ΕΟΠΕ θα ανακοινώσει πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων τα ποσά που θα διατεθούν σε κάθε Ένωση για το σύνολο των πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς της, την κατανομή των οποίων ανά πρωτάθλημα θα κάνει το ΔΣ της κάθε Ένωσης.  
α)    Τα ανωτέρω σύστηματα διεξαγωγής των πρωταθλημάτων   δύναται να τροποποιηθούν μετά την πρόταση της ΤΕ ΕΟΠΕ προς την ΚΕΠ/ΕΟΠΕ,η οποία αφού εξετάσει τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η αλλαγή , θα εισηγείται προς το Δ.Σ/Ε.Ο.ΠΕ.

β) Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σε κλειστά Γυμναστήρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας .

γ) Οι συναντήσεις Κορασίδων, Νεανίδων και Ανδρών θα διεξάγονται καταρχήν ημέρα Σαββάτο. Οι συναντήσεις Γυναικών θα διεξάγονται καταρχήν ημέρα Κυριακή .Εάν όμως για διαφόρους λόγους ,αυτό δεν γίνεται εφικτό, τότε η ΤΕ έχει το δικαίωμα να ορίσει οποιαδήποτε άλλη μέρα τους αγώνες .

δ) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να έχουν απαραίτητα Φύλλο Αγώνα, και τα ειδικά αριθμημένα από το 1-18 ταμπελάκια αλλαγών.

ε) Και τα δύο σωματεία που αγωνίζονται είναι υποχρεωμένα να δίνουν στο σημειωτή τα δελτία και τους αριθμούς των παικτών που θα συμμετέχουν είκοσι λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.στ)Και τα δύο σωματεία πρέπει να δίνουν στον διαιτητή από μία μπάλα σε καλή κατάσταση . Ο διαιτητής έχει επιλέξει για τον αγώνα μία από τις δύο μπάλες .
ζ)Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να εξασφαλίσουν χώρο αποδύσεως για τους διαιτητές όπως και πρόχειρο φαρμακείο.
APΘPO 3o:  APMOΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
1)Το τοπικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με την μέριμνα της Τοπικής Επιτροπής  ( Κεφ.α άρθρο 2 Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης  και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων )
2) Tα καθήκοντα , δικαιώματα , υποχρεώσεις και αρμοδιότητες ειδικά των Τοπικών Επιτροπών της Ζ Περιφέρειας , καθορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων Κεφ.Α άρθρο 5 , περ.β και Κεφάλαιο Β , στο συνολό του , υπό τις ρητές εξαιρέσεις – διευκρινήσεις ως κατωτέρω.
Α) Άρθρο 5 παρ.β περ.3 « την εκδίκαση κάθε ένστασης που αφορούν μόνο στο κύρος αγώνα »
Β) Άρθρο 5 παρ.β περ.4 « την πειθαρχική εξουσία … και το Πειθαρχικό Δίκαιο μόνο σε ότι αφορά παραπτώματα αθλητών , προπονητών , παραγόντων , φιλάθλων κλπ »
 Οι αντίστοιχες αποφάσεις επικυρώνονται σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ/Ε.Ο.ΠΕ ή την Ε.Ε/Ε.Ο.ΠΕ.
3) Ρητά διευκρινίζονται ότι η αντίστοιχη δικαιοδοσία αναφορικά με ενστάσεις για  παράβαση κανονισμών παιδείας και άσκηση πειθαρχικής εξουσίας απέναντι σε διαιτητές ασκείται από αρμόδια όργανα διαιτησίας της ΕΟΠΕ .
4) Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις .Στην Ά φάση την ευθύνη για την οργάνωση και διεξαγωγή των πρωταθλημάτων θα έχει κάθε Τοπική Επιτροπή , ενώ στην ΄Β ΄φάση  η ΚΕΠ/ΕΟΠΕ.
- Από την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 τα τοπικά περιφερειακά πρωταθλήματα της ανώτερης κατηγορίας της κάθε Ένωσης και της Ζ’ Περιφέρειας θα αποτελέσουν το Εθνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα.

     
        ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α) Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες τοπικών κατηγοριών θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι αθλητών-τριών, όπως ορίζουν οι κανονισμοι.
B) Στα πρωταθλήματα θα ισχύει η βαθμολoγία που προβλέπεται στο Κεφ.Ε άρθρο 19 περ 1β του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ) Επίσης στα πρωταθλήματα στη βαθμολογία σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση, τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:
    1) Οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες
    2) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και          παρονομαστή τα χαμένα σετ στους μεταξύ τους αγώνες.
    3) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους βαθμούς (πόντους)και παρονομαστή τους χαμένους βαθμούς (πόντους) στους μεταξύ τους αγώνες.
    4) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα κερδισμένα σετ και παρονομαστή τα χαμένα σετ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί.
    5) Ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους κερδισμένους πόντους (βαθμούς)και παρονομαστή τους χαμένους πόντους (βαθμούς) σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος για την κάθε ομάδα που ισοβαθμεί.
    6) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπάρχει ισοβαθμία, τότε και μόνο σε περίπτωση που η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων καθορίζει άνοδο ή υποβιβασμό ή πρόκριση σε επόμενη φάση του πρωταθλήματος, θα διεξάγεται ένας αγώνας κατάταξης.
Δ) Αλλοδαποί αθλητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί από την ΕΟΠΕ για πρώτη φορά δελτίο σε ελληνικό σωματείο σε ηλικία κάτω των 16 ετών, εξομοιώνονται απολύτως ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους αθλητές που έχουν την ελληνική υπηκοότητα. Επίσης με τους Έλληνες αθλητές εξομοιώνονται οι ομογενείς και οι Κύπριοι αθλητές.

Δ) Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις .
     Α’ Φάση: οι ομάδες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα χωριστούν σε πέντε ( 5 ) ομίλους, με γεωγραφικό κριτήριο τις περιοχές που εντάσσονται σε κάθε Τ. Ε.
    Χρόνος διεξαγωγής  : Α΄ Φάση  24/9/2011 έως 22/4/2012.
     Β’ Φάση: οι ομάδες που θα προκριθούν, ο τρόπος και ο χρόνος θα καθοριστεί με την Ειδική Προκήρυξη.
                                                      ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ

  
  Α) Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα  Νεανίδων , ανεξάρτητα από την κατηγορία που ανήκουν , είναι υποχρεωμένοι να λάβουν μέρος και να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε όλο το Αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος .

 Β) Στο σωματείο που μηδενιστεί σε ΔΥΟ αγώνες , διαδοχικά ή διακεκομμένα για οποιαδήποτε αιτία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφ.Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα , θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της Κατηγορίας  Ανδρών η Γυναικών αντίστοιχα  που θα ανήκει την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2011-2012 , ενώ συγχρόνως η ομάδα (Νεανιδών) θα αποβάλλεται από το τρέχων πρωτάθλημα ( Κεφ.Ε άρθρου 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ) . Σε περίπτωση που αφαίρεση των τριών βαθμών από τα πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών, αντίστοιχα , δεν μπορεί να εφαρμοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο , επειδή αυτά έχουν λήξει  , η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2012-2013.

Γ) Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες των πρωταθλημάτων  Νεανίδων θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς , με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών , όπως ορίζουν οι κανονισμοί.

Δ) Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 2 φάσεις . Στην Α΄ Φάση σε κάθε ΤΕ θα διεξαχθεί πρωτάθλημα σύμφωνα με το Γενικό Κανόνα Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων . Στην Β΄ Φάση θα προκριθεί η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα της Α’ φάσης ο τρόπος διεξαγωγής της Β’ φάσης θα καθοριστεί με συμπληρωματική ειδική προκήρυξη,

Ε) Χρόνος διεξαγωγής από 24/9/2011 έως 5/2/2012 και η Β΄ Φάση θα διεξαχθεί από 18/2 έως 11/3/2012.

Στ) Στα πρωταθλήματα Νεανίδων θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο 19 περ.1α του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις περιπτώσεις υπολογισμού των θέσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4  παρ. Β και Γ της παρούσας ειδικής  προκήρυξης.

Ζ) Στα Πρωταθλήματα Νεανίδων την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1993 μέχρι 31.12.1996. Την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 θα μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1994 μέχρι 31.12.1997.

Η) Επίσης οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Εφήβων και Νεανίδων έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα ακόμα αναπτυξιακό πρωτάθλημα ( Παίδων ή Παμπαίδων, Κορασίδων Παγκορασίδων, αντίστοιχα)Παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
       
 ΑΡΘΡΟ 6Ο:  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ


Α) Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στην Α’ Φάση του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Παίδων - Κορασίδων, ανεξάρτητα από την Κατηγορία που ανήκουν,είναι υποχρεωμένα να λάβουν μέρος και να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε όλο το Αγωνιστικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Β) Σωματείο που δηλώσει συμμετοχή και δεν συμμετάσχει ή μηδενιστεί σε ΔΥΟ αγώνες διαδοχικά ή διακεκομμένα για οποιαδήποτε αιτία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφ.Ε άρθρο 22 του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα , θα της επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης  ΤΡΙΩΝ (3) βαθμών από το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2011-2012) στην κατηγορία που θα ανήκει (Γυναικών αντίστοιχα ) . Συγχρόνως η ομάδα κορασίδων θα αποβάλλεται από το τρέχων πρωτάθλημα ( Κεφ. Ε άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ).

Γ) Σε περίπτωση που η αφαίρεση των τριών βαθμών από το πρωταθλήμα Γυναικών , αντίστοιχα , δεν μπορεί να εφαρμοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περιόδο , επειδή αυτή έχει λήξει, η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική περιόδο 2012-2013.

Δ) Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες του πρωταθλημάτος Κορασίδων θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς , με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών , όπως ορίζουν οι κανονισμοί.

Ε) Το πρωταθλήμαθα διεξαχθεί σε 2 φάσεις .Στην  Α΄ Φάση σε κάθε ΤΕ θα διεξαχθεί πρωτάθλημα , σύμφωνα με το Γενικό Κανόνα Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων / Στην Β΄ Φάση θα προκριθεί η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα , ο τρόπος διεξαγωγής της Β’ φάσης θα καθοριστεί με συμπληρωματική ειδική προκήρυξη.

ΣΤ) Χρόνος διεξαγωγής από 24/9/2011 έως 8/4/2012 και η Β ΄ φάση θα διεξαχθεί από 18 έως 29/4/2012.

Ζ) Στα Πρωταθλήματα Κορασίδων την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1995 μέχρι 31.12.1998. Την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 θα μπορούν να πάρουν μέρος αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1996 μέχρι 31.12.1999.

Η) Το ύψος του φιλέ είναι αυτό πού προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Βόλλευ (FIVB) δηλ. Για τα αγόρια 2,43m και για τα κορίτσια 2,24m


Θ) Στο πρωταθλήμα Κορασίδων θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ.Ε άρθρο 19 περ. 1α του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τις περιπτώσεις υπολογισμού των θέσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Αρθρο 4 παρ. Β και Γ της παρούσας ειδικής προκήρυξης.

Ι) Επίσης οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα Παίδων και Κορασίδων έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα ακόμα αναπτυξιακό πρωτάθλημα (Εφήβων ή Παμπαίδων, Νεανίδων Παγκορασίδων, αντίστοιχα).Παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής


 
  ΑΡΘΡΟ 7Ο :   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Σύστημα Διεξαγωγής: Στη  Ζ’ Περιφέρεια τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε 2 φάσεις. Στην Α’ Φάση σε κάθε ΤΕ θα διεξαχθεί πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία. Στην Β’ Φάση θα προκριθεί η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στο πρωτάθλημα της Α’ φάσης, ο τρόπος διεξαγωγής της Β’ φάσης θα καθορισθεί με συμπληρωματική ειδική προκήρυξη.
 Ο χρόνος διεξαγωγής του πρωταθλήματος Α’Φάση από  και η Β’ Φάση θα κοινοποιηθει με απόφαση της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σύστημα Διεξαγωγής μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από απόφαση της ΤΕ ΕΟΠΕ Σάμου.
Α) Για τα σωματεία όλων των τοπικών κατηγοριών Γυναικών η συμμετοχή στα Τοπικά Πρωταθλήματα  Παγκορασίδων αντίστοιχα δεν είναι υποχρεωτική .

Β) Αν μια ομάδα δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα Παγκορασίδων αλλά δεν συμμετάσχει ή μηδενιστεί σε ΔΥΟ αγώνες διαδοχικά ή διακεκομμένα για οποιαδήποτε αιτία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Κεφ. Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή αποχωρήσει από το πρωτάθλημα , θα της επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2011-2012) στην κατηγορία που θα ανήκει( Γυναικών αντίστοιχα) Συγχρόνως η ομάδα Παγκορασίδων θα αποβάλλεται από το τρέχον πρωτάθλημα ( Κεφ. Ε άρθρο 23 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.)

Γ) Σε περίπτωση που η αφαίρεση των τριών βαθμών από το πρωτάθλημα  Γυναικών , αντίστοιχα , δεν μπορεί να εφαρμοστεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο , επειδή αυτή έχει λήξει, η ποινή θα εφαρμοστεί την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2012-2013.

Δ) Ως προσέλευση ομάδας στους αγώνες του πρωταθλήματος παγκορασίδων θεωρείται μόνο η παρουσίαση στο γήπεδο παιδιάς , με αθλητική περιβολή το λιγότερο έξι (6) αθλητών-τριών, όπως ορίζουν οι κανονισμοί.

Ε) Στο πρωτάθλημα Παγκορασίδων θα ισχύσει η βαθμολογία που προβλέπεται στο Κεφ. Ε άρθρο 19 περ. 1α  του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος . Για τις περιπτώσεις υπολογισμού των θέσεων σε περίπτωση ισοβαθμίας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Αρθρο 4  παρ. Β και Γ της παρούσας ειδικής προκήρυξης.

Στ) Στα Πρωτάθλημα Παγκορασίδων την αγωνιστική περίοδο 2011-2012 θα μπορούν να αγωνίζονται  αθλήτριες που γεννήθηκαν από 1.1.1997 και μετά.Την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 θα μπορούν να αγωνίζονται αθλήτριες που γεννήθηκαν απὀ 1.1.1998 και μετά.

Ζ) Επίσης οι αθλητές και οι αθλήτριες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα
Παμπαίδων και Παγκορασίδων έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε ένα ακόμα αναπτυξιακό πρωτάθλημα (Εφήβων ή Παίδων, Νεανίδων ή Κορασίδων, αντίστοιχα).Παραβίαση της διάταξης αυτής συνιστά αντικανονική συμμετοχή με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
Η) Το ύψος του φιλέ καθορίζεται για τα αγόρια 2,35 m και για τα κορίτσια
   2.20 m .

      ΑΡΘΡΟ 8ο    ΜΙΝΙ – ΒΟΛΛΕΥ

Κάθε Ένωση/ Τοπική Επιτροπή πρέπει να διοργανώσει υποχρεωτικά τουλάχιστον δυο τουρνουά Μίνι-Βόλλευ.
Ο τρόπος διεξαγωγής και οι όροι διεξαγωγής θα καθοριστούν με Συμπληρωματική Γένικη Προκήρυξη της ΕΟΠΕ.
 Το ύψος του φιλέ καθορίζεται για αγόρια 2,20 μ. και για τα κορίτσια 2,10 μ. και οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 4 Χ 6 μ.

     ΑΡΘΡΟ 9ο :   ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ
                                     ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


Α) Οι δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα , πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΤΕ ΕΟΠΕ Ν.Σάμου και στο fax 22730-32308 υπόψη κου ΡΙΖΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ .

Β) Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται με το ειδικό έντυπο της ΤΕ ΕΟΠΕ , το οποίο αποστέλλεται στα σωματεία μαζί με την προκήρυξη . Το έντυπο πρέπει να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου , να σφραγίζεται με την σφραγίδα του Σωματείου και να συμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται σε αυτό.     ( διεύθυνση αλληλογραφίας , τηλέφωνα ,fax κλπ.) 

Γ) Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με έγγραφο παραχώρησης κλειστού γυμναστηρίου.

Δ)  Σε όλα τα γήπεδα πρέπει:
    - Να υπάρχει οριοθετημένη η γραμμή του προπονητή σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIVB.
    - Να υπάρχουν αριθμημένες ταμπέλες αλλαγής παικτών από νούμερο 1 μέχρι και νούμερο 18.
    - Να υπάρχει κουδούνι στο τραπέζι της γραμματείας για τις αλλαγές των παικτών.

Ε) Η ΕΟΠΕ, η ΕΣΑΠ, οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές μπορούν να εκδίδουν τις άδειες διεξαγωγής των αγώνων κάθε πρωταθλήματος.


   ΑΡΘΡΟ 10ο  :   ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

  Α) Σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή στο πρωτάθλημα , αλλά δεν δηλώσουν συμμετοχή ή αποσύρουν εγγράφως την συμμετοχή τους πριν την ημέρα της κλήρωσης :
v     ΔΕΝ θα συμμετάσχουν στην κλήρωση
v     Δεν θα συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογίας

β) Τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων αγώνων σωματείων που αποχωρούν ή αποκλείονται για οποιοδήποτε λόγο από τα πρωταθλήματα , παραμένουν ισχυρά ως προς το αποτέλεσμα τους . Οι προγραμματισμένοι μετά την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό αγώνες , κατοχυρώνονται υπέρ των αντιπάλων σωματείων με 3-0 σετ και 75-0 πόντους .

γ) Σωματείο που δηλώνει συμμετοχή και συμπεριληφθεί στην κλήρωση , αλλά δεν λάβει μέρος σε κανέναν αγώνα δεν υπολογίζεται στον πίνακα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης .

δ) Κατά τα λοιπά , ισχύει το αντίστοιχο κεφάλαιο της Γενικής Προκήρυξης  της Ε.Ο.ΠΕ.2011 – 2012.
  ΑΡΘΡΟ 11Ο:  ΚΛΗΡΩΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Α) Η κλήρωση των πρωταθλημάτων θα γίνει  κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης  ΤΕ . ΕΟΠΕ του Ν.Σάμου με τα σωματεία .

Β) Με τα προγράμματα των αγώνων , καθορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων , οι ώρες έναρξης και οι έδρες των γηπέδων των σωματείων εάν αυτό είναι δυνατό.

Γ) Τα προγράμματα των πρωταθλημάτων, θα κοινοποιούνται στα σωματεία με fax , τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος .ΑΡΘΡΟ 12Ο :     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ


Στο πρωτάθλημα , δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που :

Α) είναι κάτοχοι δελτίων αθλητικής ιδιότητας εκδοθέντων από την Ε.Ο.ΠΕ για την αγωνιστική περίοδο 2011 – 2012.  

Β) είναι κάτοχοι δελτίων θεωρημένων από γιατρό , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και του αντίστοιχου κεφαλαίου της γενικής Προκήρυξης Πρωτ/ων αγων.περιόδου 2011 - 2012.Ειδικά για την αγωνιστική περίοδο 2011 – 2012 και σε περίπτωση μη έκδοσης της προβλεπόμενης από το άρθρο 33 παρ. 9 του ν.2725/99 Ειδικής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την διαδικασία και τα αρμόδια όργανα πιστοποίησης της υγείας του αθλητή μέχρι την έναρξη των πρωταθλημάτων , παραμένουν σε ισχύ τα όσα αντίστοιχα ορίζονται στις μέχρι τούδε Γενικές Προκηρύξεις Πρωταθλημάτων της ΕΟΠΕ , δηλαδή ότι η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών μπορεί να γίνεται και από ιδιώτη γιατρό .

Γ) Ο έλεγχος των Δελτίων θα γίνεται πριν από την έναρξη του αγώνα από τον Α΄ Διαιτητή

Δ)Τα Δελτία των αθλητών-τριών δύνανται οι αρχηγοί των ομάδων να τα ζητήσουν προς έλεγχο , σε κάθε περίπτωση , πριν το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα.

Ε)Δεν επιστέφεται δελτίο παίχτη-τριας όταν υποβληθεί ένσταση σχετικά με την ταυτότητα ή την κανονική συμμετοχή του.

ΣΤ) Δεν δικαιούται συμμετοχής αθλητής που έχει τιμωρηθεί από τα αρμόδια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα της ΕΟΠΕ, της ΕΣΑΠ των ενώσεων και των τοπικών επιτροπών και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ποινή του.

Z) Τα σωματεία θα μπορούν να συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα (κορασίδων, και παγκορασίδων) και με δυο ή τρείς διαφορετικές ομάδες, βάση της Γενικής Προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ  13Ο:      ΓΗΠΕΔΑ

Α)Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων , θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε κλειστά γυμναστήρια.

Β)Τα σωματεία που χρησιμοποιούν γυμναστήρια ( εθνικά ,δημοτικά κ.α ) , που βρίσκονται στο δήμο όπου και η έδρα του σωματείου , υποχρεούνται να , μεριμνήσουν για την παραχώρηση των γυμναστηρίων αυτών , κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.

Γ)Σε περίπτωση που το γυμναστήριο , παρ’όλες τις ενέργειες του σωματείου , δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί τις απαιτούμενες ημέρες και ώρες , πρέπει αυτό να γράφεται υποχρεωτικά στην δήλωση συμμετοχής , μαζί με την οποία θα επισυνάπτεται και το σχετικό απορριπτικό έγγραφο της επιτροπής διοίκησης του γυμναστηρίου.

Δ)Εάν δεν υπάρχει το έγγραφο αυτό ή εάν διαπιστωθεί ότι το σωματείο δεν φρόντισε για την εξασφάλιση του γυμναστηρίου , τότε οι αγώνες του σωματείου αυτού θα διεξάγονται σε Γυμναστήριο που θα ορίσει η ΤΕ.

Ε)ΟΙ αγώνες σωματείων που έχουν έδρα δήμους που δεν διαθέτουν κλειστό γυμναστήριο το οποίο θα πλήρη τους όρους Προκήρυξης ,θα διεξάγονται σε γυμναστήριο που θα οριστεί από την Ένωση.

Στ)Η ΤΕ ΕΟΠΕ Ν.Σάμου διατηρεί πάντα το δικαίωμα να ορίσει ή να μεταθέσει αγώνες των πρωταθλημάτων , σε διαφορετικές ημερομηνίες , ώρες και διαφορετικά γυμναστήρια , από αυτά που έχουν ήδη οριστεί με το άρθρο αυτό εφόσον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί την ομαλή διεξαγωγή τους .

Ζ)Η ΤΕ ΕΟΠΕ Ν.Σάμου διατηρεί το δικαίωμα ορισμού και δεύτερης αγωνιστικής ημέρας  ( εμβόλιμης ) εντός της εβδομάδας σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η)Η ΤΕ ΕΟΠΕ Ν.Σάμου διατηρεί το δικαίωμα ορισμού αγωνιστικής ημέρας (εμβόλιμης) εντός της εβδομάδας σε αντικατάσταση της αρχικά ορισθείσας σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 14Ο:         ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
        

Α) Ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται και επιλύονται οι ενστάσεις καθορίζεται στο Κεφάλαιο ΣΤ’ άρθρα 25 και 26 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων .

Β)Οι ενστάσεις στα φύλλα αγώνων υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο από τους έφορο , ή προπονητή-τρια , ή αθλητή-τρια – αρχηγό , της ομάδας που κάνει την ένσταση .

Γ)Οτιδήποτε προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ο.ΠΕ , ισχύει και για την ΤΕ.

Δ)Το παράβολο των ενστάσεων καθορίζεται σε 50 ΕΥΡΩ και η ένσταση πρέπει να υποστηριχθεί εντός τριών ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης το παράβολο παραμένει στο ταμείο της ΤΕ .

ΑΡΘΡΟ 15Ο :            ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ


Α) Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ της Ε.Ο.ΠΕ εξέτασε τον τρόπο βαθμολόγησης των ομάδων στα Τοπικά Πρωταθλήματα Ανδρών , Γυναικών , Εφήβων , Νεανίδων , Παίδων , Κορασίδων , Παμπαίδων και Παγκορασίδων και αποφασίστηκε την αγωνιστική περίοδο 2010-2011 να ισχύσουν στα τοπικά πρωταθλήματα οι παρακάτω βαθμολογίες :
i) Στo πρωταθλήμα  Γυναικών οι ομάδες     βαθμολογούνται με :
·        Τρείς βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 0-3 σετ ή 3-1 σέτ
·        Δύο βαθμούς σε περίπτωση νίκης με 3-2 σέτ
·        Κανένα βαθμό σε περίπτωση ήττας με 0-3 σέτ ή 1-3 σέτ
·        Ένα βαθμό σε περίπτωση ήττας με 2-3 σέτ
·        Κανένα βαθμό σε περίπτωση που κάνει « απώλεια αγώνα » που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.
·        Μηδενισμό και αφαίρεση ενός βαθμού σε κάθε περίπτωση απώλειας του αγώνα που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.  

ii) Στα πρωταθλήματα  Νεανίδων , Κορασίδων , Παγκορασίδων οι ομάδες βαθμολογούνται με :
·        Δύο βαθμούς σε περίπτωση νίκης
·        Ένα βαθμό σε περίπτωση ήττας
·        Μηδενισμό σε περίπτωση απώλειας του αγώνα , που αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ε άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

Β)Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται εκείνη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς και θα καταλάβει την πρώτη θέση της τελικής βαθμολογικής κατάταξης .

Γ)Σωματείο που αποχωρεί μετά την έναρξη του πρωταθλήματος έχοντας συμμετάσχει σε αυτό έστω και σε έναν αγώνα , τιμωρείται με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον πίνακα κατάταξης της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Δ)Σε περίπτωση πού οι ομάδες θα ισοβαθμήσουν για οποιαδήποτε θέση , τότε για τον υπολογισμό της θέσης θα λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. Θα προηγηθεί η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς .
 Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σετ και παρονομαστή τα χαμένα σέτ στους μεταξύ τους αγώνες . Θα προηγηθεί η ομάδα που θα έχει το μεγαλύτερο λόγο.
 Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους βαθμούς ( πόντους ) που έχει κερδίσει η ομάδα και παρονομαστή τους πόντους που έχει χάσει η ομάδα , συνολικά στους μεταξύ τους αγώνες .
 Ενώ σε περίπτωση που δεν έχει διεξαχθεί ο μεταξύ τους αγώνας ή οι μεταξύ τους αγώνες τότε θα λαμβάνονται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τα νικηφόρα σέτ και παρονομαστή τα χαμένα σετ, στο σύνολό τους , στους αγώνες . Θα προηγηθεί η ομάδα που θα έχει τον μεγαλύτερο λόγο.
 Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη ο λόγος του κλάσματος που θα έχει αριθμητή τους βαθμούς ( πόντους ) που έχει κερδίσει η ομάδα και παρονομαστή τους βαθμούς ( πόντους ) που έχει χάσει η ομάδα συνολικά στους αγώνες . Θα προηγηθεί η ομάδα που θα έχει τον μεγαλύτερο λόγο .

   
 ΑΡΘΡΟ 16Ο:      ΑΝΑΒΟΛΕΣ


Α) Αίτημα αναβολής θα εξετάζεται μόνο εάν ανήκει σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Ζ του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων ή το αίτημα στηρίζεται σε σοβαρό κατά την κρίση της ΤΕ λόγο .

Β) Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης αγώνων για οποιαδήποτε αιτία, το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια για ενημέρωση και ορισμό νέας ημερομηνίας τέλεσης του αγώνα .

Γ) Σε καμία περίπτωση αναβολής του αγώνα , οποιαδήποτε βαθμολογική σημασία και αν έχει , δεν θα διακόπτεται το πρωτάθλημα. Η ΤΕ θα φροντίσει ώστε να οριστεί η τέλεση του αυστηρά μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες με εξαίρεση τυχόν αναβληθέντες αγώνες της προτελευταίας αγωνιστικής περιόδου . οι οποίοι θα πρέπει να διεξαχθούν εντός τεσσάρων (4) ημερών και πριν τη λήξη του πρωταθλήματος .

Δ) Αν το γηπεδούχου σωματείο δεν φροντίσει να εξασφαλίσει γήπεδο για την διεξαγωγή του αναβληθέντος αγώνα μέσα στις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο προθεσμίες , τότε ο αγώνας θα ορίζεται από την ΤΕ σε ουδέτερο γήπεδο και οποιαδήποτε ημερομηνία.

Ε)Σας εφιστούμε την προσοχή στο άρθρο 13 παράγραφο ε , στ και ζ του   Κεφαλαίου Γ και Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων.

Στ)Κάθε αίτημα αλλαγής ημερομηνίας ή και ώρα λόγω κωλύματος του        γυμναστηρίου θα πρέπει απαραίτητα να αποστέλλεται εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή από τη διοίκηση του γυμναστηρίου ή τον δημοτικό αθλητικό οργανισμό που έχει δηλώσει ως έδρα το σωματείο στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το κώλυμα του γυμναστηρίου καθώς και η νέα προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του αναβληθέντος αγώνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Ζ)Αποκλείεται αναβολή αγώνος με την αιτιολογία ότι ο αθλητής ή προπονητής ενός τμήματος σωματείου αγωνίζεται την ίδια ημέρα με άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου σωματείου , καθώς για οποιεσδήποτε εξετάσεις ξένων γλωσσών.

  ΑΡΘΡΟ 17Ο:     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 Α)Η τιμή του εισιτηρίου για τις συναντήσεις του πρωταθλήματος θα κυμαίνεται από 2 έως 3 ΕΥΡΩ . Τα έσοδα από τα εισιτήρια των αγώνων θα ανήκουν στο γηπεδούχο σωματείο.
   Την ευθύνη της οικονομικής διοργάνωσης , εξασφάλισης αδειών , έκδοσης εισιτηρίων , κ.λ.π , θα έχουν τα γηπεδούχα σωματεία .

Β)Για τα παιδιά μέχρι 16 ετών η είσοδος στους αγώνες θα είναι ελεύθερη .

Γ)Η Ε.Ο.ΠΕ θα ανακοινώσει πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων τα ποσά       που θα διατεθούν σε κάθε ΤΕ για το σύνολο των πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς της.

Δ) Η αμοιβή των παραγόντων του αγώνα (Α’ διαιτητής, Β’ Διαιτητής, Σημειωτής) σε όλους τους αγώνες των τοπικών-περιφερειακών πρωταθλημάτων ΑΝΔΡΩΝ και ΓΥΝΑΙΚΩΝ βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο θα καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά στους παραπάνω πριν από την έναρξη του αγώνα, είτε απευθείας στους παράγοντες του αγώνα είτε μέσω της Ένωσης ή τοπικής επιτροπής. Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά στους παράγοντες του αγώνα, ο αγώνας δεν θα διεξάγεται και η γηπεδούχος ομάδα θα χάνει τον αγώνα με 3-0 σετ και 75-0 πόντους. Σε περίπτωση που αυτό επαναληφθεί τρεις (3) φορές, τότε από
τον επόμενο αγώνα η γηπεδούχος ομάδα θα μηδενίζεται, υπό την έννοια της μη παρουσίας στο γήπεδο (άρθρο 22 περ α. του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων με όλες τις εντεύθεν προβλεπόμενες βαθμολογικές συνέπειες.

    ΆΡΘΡΟ 18Ο:   ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ


Στα όλα τα πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών – Νεανίδων – Κορασίδων – Παμπαίδων – Παγκορασίδων, ο προπονητής της ομάδας που αγωνίζεται πρέπει να έχει το σχετικό δελτίο , που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων , το οποίο θα κατατίθεται στην γραμματεία του αγώνα .


  ΆΡΘΡΟ 19Ο:   ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ


Οι διαιτητές των αγώνων του Πρωταθλήματος . ορίζονται από τη Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ) του ΣΥ.Δ.ΠΕ Ν.Σάμου.


 ΆΡΘΡΟ 20Ο:  ΈΠΑΘΛΑ


Στην πρωταθλήτρια στην δεύτερη και τρίτη ομάδες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν διπλώματα.


 ΆΡΘΡΟ 21Ο: ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ


Α)Η ΤΕ ΕΟΠΕ ΣΑΜΟΥ μπορεί να αλλάξει την ημέρα και την ώρα στο πρόγραμμα οποιουδήποτε αγώνα που θα αναμεταδοθεί από την τηλεόραση.

Β)Κανένα σωματείο δεν έχει το δικαίωμα να έλθει σε συνεννόηση με τον τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας εμβέλειας για αναμετάδοση του αγώνα πρωταθλήματος χωρίς να το έχει εγκρίνει η ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής η ομάδα θα μηδενιστεί και θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

Γ)Το κάθε σωματείο μετά από την έγκριση της ΕΟΠΕ , έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε συμφωνία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΤΟΠΙΚΗΣ –και μόνον- εμβέλειας για την αναμετάδοση των εντός έδρας αγώνων .

 ΑΡΘΡΟ 22ο  ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ

Με σκοπό την προσαρμογή στους κανονισμούς παιδιάς και με δεδομένο τον αριθμό των καθισμάτων για τους αναπληρωματικούς παίκτες-τριες μέχρι 4 άτομα, κατά την κρίση της ομάδας, έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στον πάγκο εφοδιασμένοι με τις ταυτότητες που θα εκδοθούν από τη διοργανώτρια (ΕΟΠΕ ή ΕΣΑΠ ή ΕΣΠΕ ή Τ.Ε.), οι οποίοι θα έχουν μία από τις παρακάτω ιδιότητες:
1) Ο προπονητής
2) Ο βοηθός προπονητή
3) Ο φυσιοθεραπευτής ή γιατρός ή γυμναστής
4) Ο έφορος
5) ο φροντιστής
6) Ο στατιστικολόγος
Όλα τα άτομα αυτά ή όσα επιθυμούν να βρίσκονται στον πάγκο της Ομάδας τους κατά την διάρκεια των αγώνων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας που εκδίδεται από το διοργανωτή (ΕΟΠΕ ή Ένωση/ΤΕ) ή σε περίπτωση προπονητή από τον ΣΕΠΠΕ και το οποίο θα φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια των αγώνων. Τα άτομα αυτά πρέπει να έχουν τις παρακάτω, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις:
- Προπονητής και Βοηθός Προπονητή: πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο ταυτότητας προπονητού που εκδίδει ο ΣΕΠΠΕ, σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και τον Κανονισμό Προπονητών.
- Για τον Φυσιοθεραπευτή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Σχολής
Φυσιοθεραπευτών. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου.
- Για τον Γυμναστή: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή ισότιμης σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου.
- Για τον Ιατρό: πρέπει να είναι Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής. Για την απόδειξη της ιδιότητάς του πρέπει να προσκομισθεί Αντίγραφο Πτυχίου ή επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του Ιατρικού Συλλόγου.
- Για τον Φροντιστή: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης
- Για τον Έφορο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας και να μην έχει δηλωθεί σαν Προπονητής ή Βοηθός Προπονητού σε Φύλλο Αγώνα πρωταθλήματος πετοσφαίρισης.
- Για τον Στατιστικολόγο: πρέπει να είναι Ελληνικής Υπηκοότητας.
Ο Α’ και ο Β’ Διαιτητής, σε συνεργασία με τον Γυμνασίαρχο του αγώνα (όπου υπάρχει), πρέπει να ζητήσουν πριν την έναρξή του τα άτομα που θα καθίσουν στον  πάγκο και να ζητήσουν τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητάς τους για έλεγχο. Στην συνέχεια θα επιστρέφουν τα Δελτία Ταυτότητας και θα ζητούν να φέρονται από τα άτομα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Οποιοσδήποτε δεν φέρει μαζί του το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, δεν μπορεί να βρίσκεται στον πάγκο. Επίσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, ότι βρίσκεται στον πάγκο άτομο το οποίο δεν έχει το δικαίωμα αυτό, πρέπει να απομακρύνεται αμέσως και το γεγονός να αναφέρεται στις Εκθέσεις του Γυμνασίαρχου (όπου υπάρχει) και του Α’ διαιτητή.
Στις Εκθέσεις αυτές πρέπει να αναφέρεται και κάθε περίπτωση καταστρατήγησης του Άρθρου αυτού (διαφορά στοιχείων ταυτότητας με το άτομο που την φέρει, επεισόδια από τα άτομα αυτά κλπ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι άτομο βρίσκεται στον πάγκο Ομάδας, χρησιμοποιώντας δελτίο ταυτότητας άλλου ατόμου, τότε το Δελτίο  αυτό ανακαλείται μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2011-2012 και δεν μπορεί να εκδοθεί άλλο για το άτομο που το έφερε.
Για τους αγώνες των πρωταθλημάτων που διεξάγονται με ευθύνη των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών, η διοργανώτρια Ένωση/ΤΕ θα εκδίδει «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας» για το κάθε σωματείο και όχι για το κάθε τμήμα του σωματείου, εξαιρουμένων των προπονητών που θα είναι εφοδιασμένοι με κάρτα προπονητή του ΣΕΠΠΕ.

 ΆΡΘΡΟ 23Ο:    ΓΕΝΙΚΑ

Α) Όλα τα σωματεία πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2011-2012 την Ειδική αυτή Προκήρυξη , καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων για τη αποφυγή οποιασδήποτε ανωμαλίας και την εξασφάλιση της επιτυχίας διεξαγωγής των πρωταθλημάτων.
Β) Ειδικά θα πρέπει να προσεχθούν ο αριθμός των αθλητών που υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζονται στους αντίστοιχους αγώνες .
Γ) Η Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων 2011–2012 και ο Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων καλύπτει οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν αναφέρεται ειδικά στην παρούσα .
Δ) Για κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από την Γενική και Ειδική προκήρυξη , και από τον Γενικό Κανονισμό , καθώς και για τα θέματα που έχουν ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση , αποφασίζει σχετικά το ΔΣ της ΕΟΠΕ μετά από πρόταση της ΤΕ ΕΟΠΕ Ν.Σάμου.
Ε) Οποιαδήποτε τροποποίηση της Ειδικής Προκήρυξης μπορεί να γίνει με εισήγηση της ΤΕ ΕΟΠΕ Ν.Σάμου και απόφαση της ΕΟΠΕ πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων.

Τελική σημείωση
 Οι αγώνες θα διεξαχθούν αποκλειστικά με μπάλες MIKASA ή MOLTEN ή GALA . Η κατηγορία μπάλας ανά πρωτάθλημα είναι:

Πρωτάθλημα
MIKASA
MOLTEN
GALA
Aνδρών
MVA 200
MVA 300
V5M5000
IV5XC

BV5591S
Γυναικών
MVA 200
MVA 300

IV5XC

BV5591S
Νεανίδων
MVA 200
MVA 300

IV5XC

BV5591S
Κορασίδων-Παίδων
MVA 200
MVA 300

IV5XC

BV5591S
Παγκορασίδων
MVA 200
MVA 300

IV5XC

BV5591S


         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ